ALGEMENE VOORDWAARDEN

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

              

Ondernemingsgegevens                             

              

Henry’s Granola

Bloemistenstraat 21, 8500 KORTRIJK

Henrysgranola@gmail.com

 +32471311377

BE0741575292

              

Artikel 1: Algemene bepalingen

              

De e-commerce website van Henry’s Granola, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Bloemistenstraat 21, 8500 KORTRIJK, BTW BE0741575292, (hierna genoemd 'Henry’s Granola') biedt haar Klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). 

 

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Henry’s Granola moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Henry’s Granola aanvaard zijn. 

 

Artikel 2: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Henry’s Granola niet. Henry’s Granola is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Henry’s Granola is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via de contactopties op de website.

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Henry’s Granola. Henry’s Granola kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. 

 

Artikel 4: Online aankopen

 

Beschrijving bestelprocedure:

 

De Klant kan via het tabblad ‘home’ alsook via het tabblad ‘shop’ doorverwezen worden naar het tabblad ‘product pagina’. De Klant kan daar het gewenste product kiezen, de verschillende ingrediënten ervan en het aantal stuks. De Klant kan meer informatie vinden onder ‘Product info’ en ‘Extra info’. Eens de klant zeker is van zijn/haar bestelling, kan via de knop ‘In winkelwagen’ naar het winkelmandje gegaan worden.

 

Eens in het winkelmandje, krijgt de Klant de melding van wat er zonet werd toegevoegd van producten. Indien de Klant een promo code heeft, kan hij/zij deze ook hier ingeven en wordt de promo automatisch van het totaalbedrag afgetrokken. De Klant vult de facturatiegegevens in waarbij het mogelijk is om een ander afleveradres te kiezen. De klant moet het gewenste adres ingeven zodat de bestelling en levering correct kunnen uitgevoerd worden.

 

De Klant kan kiezen om zijn/haar bestelling zelf op te halen of ze te laten leveren aan huis (via het opgegeven leveringsadres). De verzending gebeurt door GLS. Er worden verzendingskosten aangerekend zowel nationaal als internationaal. Deze verzendingskosten worden automatisch aangerekend. Wanneer de Klant kiest om de bestelling zelf op te halen, is deze gratis. De Klant kan zijn bestelling ophalen tijdens de vermelde dagen en tijdstippen. De Klant kan indien gewenst ook een opmerking toevoegen.

 

De Klant ziet vervolgens het totaal te betalen bedrag inclusief BTW. Hierna kiest de Klant de gewenste betaalmethode. Hiervoor heeft hij/zij de keuze tussen: Credit Card (MasterCard, American Express of Visa) en Bancontact. De Klant moet het vakje (OPT-IN) aanduiden waar hij/zij verklaart de Algemene Voorwaarden gelezen te hebben en er akkoord mee gaat. 

 

De Klant kan de Algemene Voorwaarden nalezen door op de link te klikken. De klant kan nu op de knop ‘Plaats order’ klikken. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, krijgen deze een rode foutmelding. De Klant dient deze foutmeldingen eerst op te lossen alvorens opnieuw op ‘Plaats order’ te klikken. De klant ontvangt nu een orderbevestiging per mail. 

 

Henry’s Granola is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Eens de order werd aangemaakt door de Klant, wordt Henry’s Granola hiervan verwittigd zodat de order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor transport. Van zodra Henry’s Granola de bestelling in goede orde heeft ontvangen zal de Klant hierop op de hoogte worden gebracht via mail. De gegevens van de Klant worden verwerkt om zo het pakketje veilig te verzenden met GLS.

 

Van zodra de order verzonden is, ontvangt de klant de melding via mail dat zijn/haar order verzonden werd. Leveringstermijn is afhankelijk van GLS. Wij werken samen met GLS en GLS streeft ernaar de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie. Voor de buurlanden hanteren zij een levertermijn van 2 tot 4 dagen. Zowel binnen als buiten België worden er verzendingskosten aangerekend. Bij de adresgegevens wordt ook de landzone gevraagd. Hierdoor wordt het extra verzendingsbedrag automatisch berekend en toegevoegd aan het winkelmandje. De Klant heeft zo een duidelijk overzicht over hoe de totaalprijs werd bekomen.

 

Leveringen buiten  de Europese Unie zijn voorlopig nog niet mogelijk. 

 

Wanneer de klant de optie neemt op zelf de bestelling te komen ophalen zal hij/zij een mail ontvangen wanneer de bestelling klaar is om op te halen. De bestelling kan alleen worden opgehaald tijdens de vermelde dagen en tijdstippen.

 

Eventuele vertragingen die veroorzaakt zijn na aflevering door Henry’s Granola bij GLS zijn geen verantwoordelijkheid van Henry’s Granola. Henry’s Granola doet het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dit niet garanderen gezien er met externe partners wordt samengewerkt.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling. GLS streeft er echter wel naar om de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan Henry’s Granola. 

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Henry’s Granola was geboden. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Henry’s Granola. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Henry’s Granola te wijzen, bv. Aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

 Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument (d.i. handelend in de uitoefening van zijn/haar beroep/bedrijf) artikelen online aankopen bij Henry’s Granola.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Henry’s Granola, Bloemistenstraat 21, 8500 KORTRIJK, henrysgranola@gmail.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Henry’s Granola heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Henry’s Granola, Bloemistenstraat 21, 8500 KORTRIJK. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10 EUR voor verzendingen vanuit België.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Henry’s Granola zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Henry’s Granola alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 20 kalenderdagen nadat Henry’s Granola op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan Henry’s Granola wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Henry’s Granola geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Henry’s Granola betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald en bijvoorbeeld gebruikt zijn, is terugzenden niet meer mogelijk.

 

Artikel 8: Garantie

Henry’s Granola staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 Henry’s Granola biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten. 

 

De Klant dient de producten conform het bewaaradvies van Henry’s Granola te bewaren en te gebruiken. Dit bewaaradvies is te vinden op de website en op de verpakking van de producten. 

 

Indien een gebrek een bij de koop bestaande fout blijkt te zijn, heeft de Klant  recht op vervanging van het product. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt of vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mag Henry’s Granola aanbieden het aankoopbedrag aan de Klant aan te vergoeden. 

 

Artikel 9: contact 

 

Henry’s Granola is bereikbaar op het telefoonnummer +32471311377, via e-mail op henrysgranola@gmail.com of per post op het volgende adres: Bloemistenstraat 21, 8500 KORTRIJK. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.  

 

Artikel 10: Sancties bij niet-betaling

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Henry’s Granola van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% per maand verschuldigd op het niet tijdig betaalde bedrag, d.i. de niet betaling op de vervaldag.

Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het volledige gefactureerde bedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Henry’s Granola zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 

 

11A

Henry’s Granola is niet aansprakelijk voor schade aan derden / ziekte van de Klant of derden ten gevolge van verkeerde bewaring/opslag van de producten.

Henry’s Granola is niet aansprakelijk voor schade aan de Klant of derden, toe te schrijven aan het gebruik van de producten na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum.

Henry’s Granola kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van allergische reacties op bepaalde bestanddelen van onze producten. De Klant is voldoende geïnformeerd door de vermelding op het etiket van de aanwezige allergenen.

 

11B

 

Dit artikel, artikel 11B, is enkel van toepassing indien de Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

 

De totale aansprakelijkheid van Henry’s Granola jegens de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs.

 

Aansprakelijkheid van Henry’s Granola jegens de Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend- begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste bespraringen en schade aan derden is uitgesloten.

 

Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Henry’s Granola jegens de Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkignen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Henry’s Granola.

 

De aansprakelijkheid van Henry’s Granola jegens de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Henry’s Granola onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering  van de tekortkoming,  en Henry’s Granola ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Henry’s Granola in staat is adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het onstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Henry’s Granola meldt.

 

In geval van overmacht is Henry’s Granola niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de Klant ontstane schade.

 

Artikel 12: Privacy

 

Henry’s Granola respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc.) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling. 

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Henry’s Granola, Bloemistenstraat 21, 8500 KORTRIJK, henrysgranola@gmail.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan u zich hier steeds kosteloos tegen verzetten. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Henry’s Granola, Bloemistenstraat 21, 8500 KORTRIJK, henrysgranola@gmail.com.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.   Henry’s Granola houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op henrysgranola@gmail.com.

 

Artikel 13: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

 

Er worden 'first party cookies' gebruikt door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Ook worden er third party cookies gebruikt. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

 

Het nalaten op gelijk welk moment door Henry’s Granola om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten. 

 

Artikel 15: Wijziging voorwaarden 

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Henry’s Granola. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

 

Artikel 16: Bewijs

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 17: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement KORTRIJK bevoegd.